Adam T Dotts
Mailing Address
4157 Glen Hope BLV
Irvona, PA 16656

Bethany U M Church
Senior Pastor