Dennis J HowardPhone (814) 257-8951

Mailing Address
PO Box 12
Dayton, PA 16222-0012

Dayton U M Church
Senior Pastor

Smicksburg U M Church
Senior Pastor